SERVER SUPERMICRO

SUPERMICRO RACK 1U

SuperServer 6018R-WTR

Giá: Liên hệ

SuperServer 1028R-TDW

Giá: Liên hệ

SuperServer 5019C-WR

Giá: Liên hệ

SuperServer 1029U-E1CR4T

Giá: Liên hệ

SuperServer 1029U-E1CRTP

Giá: Liên hệ

SuperServer 1029U-E1CR25M

Giá: Liên hệ

SuperServer 1029GP-TR

Giá: Liên hệ

SuperServer 6019U-TR4T

Giá: Liên hệ

SuperServer 6019U-TRTP

Giá: Liên hệ

SuperServer 6019U-TR25M

Giá: Liên hệ

SUPERMICRO RACK 2U

SuperServer 2028U-TRTP+

Giá: Liên hệ

SuperServer 2028U-TR4T+

Giá: Liên hệ

SuperServer 2028GR-TRHT

Giá: Liên hệ

SuperServer 2028R-C1RT4+

Giá: Liên hệ

SuperServer 6028U-TR4T+

Giá: Liên hệ

SuperServer 6028U-TRTP+

Giá: Liên hệ

SuperServer 6028R-WTRT

Giá: Liên hệ

SuperServer 2029GP-TR

Giá: Liên hệ

SuperServer 2029U-E1CR4T

Giá: Liên hệ

SuperServer 2029U-E1CRTP

Giá: Liên hệ

SuperServer 2029U-E1CR25M

Giá: Liên hệ

SuperServer 2049U-TR4

Giá: Liên hệ

SuperServer 6029U-E1CR4T

Giá: Liên hệ

SuperServer 6029U-E1CRTP

Giá: Liên hệ

SuperServer 6029U-E1CR25M

Giá: Liên hệ

SUPERMICRO RACK 3U

SuperServer 6038R-TXR

Giá: Liên hệ

SuperServer 6039P-TXRT

Giá: Liên hệ

SuperStorage 6038R-E1CR16H

Giá: Liên hệ

SUPERMICRO RACK 4U

SuperServer 8049U-E1CR4T

Giá: Liên hệ

SuperServer 4028GR-TRT

Giá: Liên hệ

SUPERMICRO TOWER

SuperServer 7049P-TRT

Giá: Liên hệ

SuperServer 5038AD-I

Giá: Liên hệ

SuperServer 7048R-C1RT

Giá: Liên hệ

SUPERMICRO TWIN SOLUTIONS

SuperServer 1029TP-DC1R

Giá: Liên hệ

SuperServer 1028TP-DC1TR

Giá: Liên hệ

SuperServer 2029TP-HC1R

Giá: Liên hệ

SuperServer 6029TP-HC1R

Giá: Liên hệ

SuperServer 2028TP-HC1TR

Giá: Liên hệ

SuperServer 6028TP-HC1TR

Giá: Liên hệ

SuperServer 2028TP-DC1TR

Giá: Liên hệ

SuperServer 6028TP-DNCTR

Giá: Liên hệ

SuperServer 2029BT-DNC0R

Giá: Liên hệ

SuperServer 2029BT-HNC1R

Giá: Liên hệ

SuperServer 6029BT-DNC0R

Giá: Liên hệ

SuperServer 6029BT-HNC0R

Giá: Liên hệ

SuperServer 2028BT-HNC1R+

Giá: Liên hệ

SuperServer 6028BT-HNC0R+

Giá: Liên hệ

SUPERMICRO SERVER PARTS

Đối tác - khách hàng